Terms and conditions (only in Dutch)

ALGEMENE VOORWAARDEN DARCY NL BV.

Artikel 1 – Definities

 • Met Darcy NL wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld: de besloten vennootschap Darcy NL B.V., gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht. Darcy NL verleent milieudiensten en verkoopt daaraan gerelateerde producten, zoals absorptiemate­rialen, spillkits, monitoringssystemen en (opslag)containers. De producten van Darcy NL worden gefabriceerd door Darcy Products Limited, gevestigd te Larkfield, Kent, Brookhouse, Larkfield Trading Estate, New Hythe ME20 6GN.
 • Overeenkomst: iedere afspraak tussen Darcy NL en de koper betreffende de producten en services van Darcy NL, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Koper: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel de onderneming die gebruik maakt van de diensten van Darcy NL en/of producten van Darcy NL aankoopt.
 • Materialen: de term materialen heeft betrekking op de producten en/of vloei­stoffen waarvan lekkage dient voorkomen te worden en heeft betrekking op de verkoop van pneumatische drainage en/of afsluitende producten van Darcy NL.
 • Producten: de producten die Darcy NL te koop aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 • Diensten: de diensten welke Darcy NL aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 • Afval: onder afval wordt verstaan: afbreekbaar afval, dat geen gevaar vormt voor mens of dier en/of milieu.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen zonder nadere aankondiging worden herzien.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder contract tussen Darcy NL en de koper, alsmede op ieder aanbod, opdrachtbevestiging of specificatie en maken daar uitdrukkelijk onderdeel van uit.

2.2      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn niet geldig, tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3      Bestellingen en aanvragen van de zijde van de koper zullen ook worden gezien als een aanbod van koper onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.4      Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Darcy NL deze heeft geaccepteerd of levering van producten of diensten van Darcy NL heeft plaats gevonden.

2.5      Darcy NL stelt deze algemene voorwaarden ter beschikking. De koper dient er zelf op toe te zien dat deze de algemene voorwaarden volledig en juist ont­vangt. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op de website van Darcy NL.

2.6      Offertes worden gedaan op basis van de gegevens van de koper en leiden slechts tot een contract wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3 – Het aanbod / de offerte

3.1      Ieder aanbod van Darcy NL is vrijblijvend en kan worden ingetrokken zolang er geen schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden. Alle technische gegevens, beschrijvingen en tekeningen van de producten en diensten in de communicatie, brochures of in advertenties zijn strikt illustratief en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden. Zij vormen pas onderdeel van de overeenkomst wanneer dit uit­drukkelijk is overeengekomen.

3.2      Van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Darcy NL of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Darcy NL. Zij mogen niet zonder toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anders­zins vermenigvuldigd of benut worden.

 

Artikel 4 – Levering van de producten en/of diensten

4.1      Iedere tijdsaanduiding welke door Darcy NL is gegeven voor de levering van de producten en/of diensten is een schatting en is niet bepalend voor de totstand­koming van de overeenkomst. Wanneer er geen datum voor de levering wordt gegeven, zullen de producten binnen een redelijke termijn worden geleverd.

4.2      Darcy NL is niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten, renten, welke al dan niet direct het gevolg is van een vertraging in de levering van producten of diensten. Een vertraging in de levering zal geen reden kunnen zijn voor beëindiging van de overeenkomst, tenzij de vertraging langer duurt dan 30 dagen, doch eerst nadat Darcy NL terzake behoorlijk in gebreke is gesteld. Ook in dat geval bestaat geen aanspraak op vergoeding van schade in welke vorm dan ook.

4.3      Wanneer Darcy NL na levering van een gedeelte van de producten niet in staat is volledig haar producten en/of diensten te leveren, is het uitblijven van volledige levering geen reden voor opschorting van de betaling van de ontvangen producten en/of diensten. Indien de verdere levering uitblijft, dient pro rata afgerekend te worden.

 

Artikel 5 – Incoterms

Op alle leveringen zijn de ICC Incoterms van 2010 van toepassing. Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats op basis van de CIP Incoterms (vrachtvrij inclusief verzekering tot de overeengekomen plaats van bestemming). In deze algemene voorwaarden worden de Incoterms 2010 uitdrukkelijk van toepassing verklaard.

 

Artikel 6 – Vervoer en Verzekering

6.1      Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats op kosten van Darcy NL en is het risico van schade tijdens het vervoer vanaf de overdracht van de goederen aan de vervoerder voor risico van de koper (CIP Incoterms)

6.2      Tenzij anders overeengekomen vindt de levering van de producten plaats aan het vestigingsadres van de koper, zoals deze aan Darcy NL heeft opgegeven.

6.3      Data en tijdstippen voor de levering van producten en/of diensten zijn schattingen en afwijking hiervan kan niet leiden tot ontbinding van de overeen­komst. Wanneer geen data of tijdstippen zijn vermeld, dan zal de levering binnen een redelijke termijn plaats vinden.

6.4      Onder verwijzing naar de aansprakelijkheid uitsluiting in deze algemene voor­waarden (artikel 17) is Darcy NL niet aansprakelijk voor schade, kosten en rente direct of indirect ten gevolge van enige vertraging in de levering van producten en/of diensten.

6.5      In het geval de koper de levering van producten en/of diensten weigert, niet in staat is aan te nemen of de levering niet kan plaats vinden doordat de koper onvoldoende instructies heeft gegeven of documenten en/of vergunningen ontbreken:

 • gaat het risico ten aanzien van de producten en/of diensten over op de koper en is deze daarvoor verantwoordelijk;
 • worden de producten en/of diensten geacht te zijn geleverd;
 • is Darcy NL gerechtigd de producten voor rekening van de koper op te slaan en/of de levering van de producten en/of de te verlenen diensten uit te stellen totdat alle gemaakte kosten, verbonden aan het uitstel van de levering zijn voldaan.

6.6      De koper dient er voor te zorgen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen worden gelost. De koper draagt zorg voor materiaal en mankracht voor het uitladen van de producten.

6.7      Darcy NL is gerechtigd om de producten en/of diensten in afzonderlijke  leveringen te verzenden. Elke levering zal afzonderlijk in rekening worden gebracht.

6.8      Een latere levering en/of een aparte levering is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst of uitstel van betaling.

 

Artikel 7 – Levering

7.1      De opgave van Darcy NL met betrekking tot de te leveren goederen is bepalend. Er wordt geacht te zijn geleverd conform de opgave van Darcy NL, tenzij de koper in voldoende mate aantoont dat zij niet conform de opgave geleverd heeft gekregen. De beoordeling van dit bewijs is aan Darcy NL.

7.2      Darcy NL is niet in verzuim door het uitblijven van levering van de producten, tenzij de koper schriftelijk Darcy NL in gebreke stelt binnen vijf dagen na de datum waarop de producten geacht hadden behoren te zijn geleverd.

7.3      Bij ingebrekestelling is Darcy NL gehouden om hetzij de producten alsnog binnen een redelijke termijn te leveren, althans de rekening terzake de niet geleverde producten te crediteren. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uit­gesloten onder verwijzing naar artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud / risico

8.1      Vanaf het tijdstip van de levering zijn de producten voor risico van de koper.

8.2      De eigendom van de producten gaat pas over op de koper nadat Darcy NL haar volledige rekening, inclusief alle kosten, en al hetgeen de koper aan Darcy NL verschuldigd is geraakt, voldaan heeft gekregen. Totdat het eigendom van het product is overgegaan op de koper, is de koper gehouden om:

 • de producten ten behoeve van Darcy NL als goed huisvader te bewaren,
 • de producten op eigen rekening op te slaan op zodanige wijze dat deze herkenbaar zijn als producten van Darcy NL;
 • de producten niet op enigerlei wijze te vernietigen, beschadigen, van verpakking of kenmerken te ontdoen; en
 • de producten in een goede staat en verzekerd tot genoegdoening van Darcy NL te houden. Op eerste verzoek van Darcy NL zal de koper een bewijs van verzekering verstrekken.

8.3      De koper mag de producten slechts doorverkopen wanneer volledige betaling heeft plaats gevonden tot genoegdoening van Darcy NL onder de volgende voorwaarden:

 • de verkoop dient onderdeel te zijn van de normale bedrijfsvoering van koper en de prijs mag niet onder de marktwaarde liggen;
 • de koper zal zelf als principaal optreden en dient zelf de nodige service te verlenen.

8.4      Het recht van de koper tot het bezit van de producten zal onmiddellijk eindigen in geval van:

8.4.1  faillissement, surséance of uitstel van betaling of toepassing van de WSNP of het vrijwillige schuldsaneringstraject van koper, dan wel;

8.4.2   anderszins getwijfeld mocht worden aan de gegoedheid en solvabiliteit van  koper ter beoordeling van Darcy NL, dan wel;

8.4.3   de goederen van koper in beslag worden genomen of koper anderszins niet aan zijn verplichtingen jegens Darcy NL kan voldoen, dan wel;

8.4.4   zijn onderneming staakt of niet meer effectief uitvoert, dan wel;

8.4.5   de koper op enigerlei wijze tekort komt in zijn verplichtingen jegens Darcy NL;

8.4.6   de koper de goederen in onderpand geeft dan wel op andere wijze bezwaard of verdere rechten verleend aan derden tot de producten.

8.5      Het eigendomsvoorbehoud en de uitoefening hiervan geeft geen enkel recht om de volledige betaling van hetgeen verschuldigd is aan Darcy NL uit te stellen.

8.6      De koper verleent Darcy NL, haar medewerkers en vertegenwoordigers toegang tot de plaats waar de producten staan opgeslagen, teneinde deze te inspecteren of, wanneer het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, de producten wederom in bezit te nemen.

8.7      Wanneer Darcy NL niet kan vaststellen waar de producten zich bevinden, dan wel of deze producten in goede staat zijn en aan alle eigendomsvoorbehoud­voorwaarden is voldaan, worden de producten geacht te zijn verkocht in goede staat en is koper gehouden de overeengekomen prijs en alle daarbij komende kosten van Darcy NL te vergoeden.

8.8      Bij beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, blijft het eigendoms­voorbehoud in stand.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom of daarvan afgeleide licenties op materialen en bescheiden, maar ook adviezen, rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, modellen, enzovoorts zijn eigendom van Darcy NL. Alle door Darcy NL geleverde goederen en diensten mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij vervaardigd zijn.

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1    Koper is verplicht tot geheimhouding van alle door Darcy NL verstrekte technische en commerciële know-how, specificaties, uitvindingen, procedures, ideeën, modellen, tekeningen, waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk behoort te zijn en is verstrekt of bekend geworden aan de koper in het kader van de levering van producten en/of diensten. Koper is verplicht deze geheimhouding ook op te leggen aan haar eigen medewerkers, vertegen­woordigers, onderaannemers en door haar ingeschakelde derden voor de uitvoering van de diensten of het gebruikmaken van de producten en dient er op toe te zien dat alle betrokkenen bij de uitvoering van het project, de diensten en de producten dezelfde strikte geheimhouding in acht nemen.

10.2    Alle tekeningen, specificaties, modellen, en overige informatie met betrekking tot de producten blijven exclusief eigendom van Darcy NL en mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en nimmer worden verstrekt aan derden, verveelvuldigd of doorgegeven op welke wijze dan ook.

10.3    De bepalingen met betrekking tot de geheimhouding blijven van kracht, ongeacht de wijze waarop de overeenkomst is beëindigd.

 

Artikel 11 – Gegevensverwerking

Darcy NL registreert en verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk of de levering van diensten en/of het geven van adviezen. Uitsluitend die gegevens die binnen haar opdracht passen en noodzakelijk zijn, worden geregistreerd. Persoonlijke data mogen altijd worden ingezien door de betrokkenen en zullen op eerste verzoek worden verwijderd.

 

Artikel 12 – Prijs / prijswijzigingen

 

12.1    Tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken, geldt de prijs, zoals deze in de overeenkomst wordt genoemd.

12.2    Wanneer geen prijs is overeengekomen of deze vooraf nog niet kan worden bepaald, is Darcy NL gerechtigd een redelijke prijs te ontvangen, in overeen­stemming met haar kosten, investeringen en marges.

12.3    De prijs wordt vermeerderd met belastingen. Alle belastingen zijn voor rekening van de koper.

12.4    De betaling van producten en/of diensten dient plaats te vinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Deze betalingstermijn dient te gelden als een fatale termijn. Te late betaling ontslaat Darcy NL van al haar verplichtingen.

12.5    Koper heeft geen recht op verrekening van welke aard dan ook.

12.6    Indien de koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, heeft Darcy NL met ingang van de dag waarop betaling uiterlijk had moeten geschieden, recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW, tenzij de koper en natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van het beroep of bedrijf, in welk geval Darcy NL recht heeft op vergoeding van de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW. Indien na verloop van vier weken sedert de dag dat de betaling uiterlijk had moeten plaats vinden, deze nog niet is geschied, wordt het in het vorige lid bedoelde percentage na het verstrijken van die termijn met twee verhoogd, mits koper schriftelijk hierop gewezen is. Alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten in verband met de te late betaling zijn voor rekening van koper.

12.7    Wanneer levering in gedeelten plaats vindt, zoals bedoeld in artikel 6.7, geeft enige uitstel in de levering of het uitblijven van verdere leveringen geen reden om de betaling van de geleverde goederen op te schorten en/of te weigeren en/of de verdere levering in ontvangst te nemen of te weigeren.

12.8    Bij gebreke van tijdige betaling is Darcy NL gerechtigd om haar werkzaam­heden te staken en/of verdere leveringen op te schorten totdat volledige voldoening, inclusief de kosten verbonden aan de opschorting van de werkzaamheden, is voldaan. Wanneer de betaling langer dan vier weken na ingebrekestelling uitblijft, is Darcy NL gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, waarbij Darcy NL aanspraak heeft op vergoeding van de door haar geleden schade ten gevolge van de niet-tijdige nakoming van de verplichtingen van koper.

12.9    Darcy NL is gerechtigd om stijgingen van prijzen van materialen, huren, vrachten, lonen en sociale lasten door te berekenen aan de koper. Als prijs­peildatum geldt de offertedatum. Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW). Darcy NL is voorts gerechtigd om de kosten door te berekenen ten gevolge van het ontbreken van het verstrekken van juiste informatie en instructies, welke noodzakelijk zijn voor de levering van de (juist­e) producten en/of services.

 

Artikel 13 – Garanties van de koper

13.1    De koper staat er voor in dat zij een volledige, juiste beschrijving heeft gegeven van het materiaal zoals aanwezig op de plaats van de te leveren producten en/of de te leveren diensten en verstrekt accurate en volledige beschrijving hiervan teneinde Darcy NL in de gelegenheid te stellen om de juiste producten en/of de juiste diensten te verlenen en materialen veilig te stellen.

13.2    Koper vrijwaart Darcy NL terzake enige verlies of schade en ten gevolge van het niet-opvolgen van instructies en gebruik van de producten zoals aangegeven door Darcy NL.

13.3    Wanneer Darcy NL bij de uitvoering van haar diensten te maken krijgt met afval, garandeert de koper dat het afval voldoet aan de daaraan gegeven beschrijving en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van mens en/of dier en/of schadelijk is voor het milieu en in overeenstemming is met de afgegeven vergunningen.

13.4    De koper garandeert en vrijwaart Darcy NL tegen ieder verlies of schade als gevolg van het niet voldoen aan enige garantiebepaling zijdens de koper als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5    De koper is aansprakelijk voor alle schade en/of verlies, welke Darcy NL lijdt ten gevolge van het niet-nakomen van enige verplichting en/of garantie, welke ingevolge deze algemene voorwaarden op hem rust.

 

Artikel 14 – Garanties van Darcy NL

14.1    Darcy NL zal de overeenkomst goed en zorgvuldig uitvoeren conform de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst algemene erkende regels der techniek. Darcy NL zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten. Op Darcy NL rust slechts een inspanningsverplichting. Zij zal nimmer instaan voor het bereiken van een bepaald resultaat.

14.2    Van ontoerekenbare tekortkoming van Darcy NL is eerst dan sprake indien Darcy NL bij de uitvoering van de overeenkomst, ondanks behoorlijke inge­breke­stelling, toereken­baar tekort schiet op een wijze, die een goed, met de voor de opdracht verstrekte vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelend opdracht­nemer had kunnen en moeten vermijden. Darcy NL staat er voor in dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezit die alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik conform het aanbod nodig zijn. Koper dient het geleverde product na ontvangst te inspecteren en geconstateerde gebreken binnen 14 dagen na levering, althans binnen 14 dagen nadat koper redelijkerwijs de gebreken had behoren te ontdekken, aan Darcy NL te melden.

14.3    Koper dient Darcy NL in de gelegenheid te stellen om de gemelde gebreken te inspecteren.

14.4    Indien het geleverde product niet die eigenschappen bezit die, alle omstandig­heden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik, conform de in het aanbod genoemde beoogde bestemming nodig zijn en dit genoegzaam door Darcy NL is geconstateerd, heeft Darcy NL het recht om het product hetzij te vervangen, hetzij te repareren zonder kosten voor koper. Darcy NL is gerechtigd om de prijs terug te betalen, maar niet daartoe gehouden. Zij mag ook volstaan met reparatie en/of vervanging.

 

14.5    Indien Darcy NL na ingebrekestelling aan haar verplichtingen ingevolge dit artikel voldoet, heeft zij voldaan aan de overeenkomst en is zij niet aansprakelijk terzake eventueel geleden schade.

14.6    De garantie van Darcy NL is geldig gedurende twaalf maanden na levering. Genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel geprobeerd hebben aan te brengen, of het geleverde hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. Na ommekomst van deze garantietermijn rusten op Darcy NL geen verplichtingen meer.

Artikel 15 – Aansprakelijkheidsbeperking

15.1    Darcy NL is jegens koper en/of haar medewerkers, vertegenwoordigers en onder­aannemers en alle derden die gebruik maken van de producten van Darcy NL nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, daaronder begrepen doch niet beperkt, bedrijfsschade, exploitatieschade, gederfde winst en omzetderving, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan.

15.2    Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van Darcy NL wordt uitgekeerd tot een maximum van € 2.500.000,00 per geval per jaar, waarop het eigen risico van Darcy NL in mindering strekt.

15.3    Behoudens de verzekerde gevallen is Darcy NL slechts aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom en/of het bedrag van de geleverde producten.

15.4    Darcy NL is niet aansprakelijk voor de kosten van deskundigen ingeval de oorzaak van de schade of de omvang van de schade of iedere onzekerheid met betrekking tot de schade dient te worden vastgesteld, welke deskundigen zijn ingeschakeld door of vanwege koper en evenmin terzake de kosten van juridische bijstand indien er onzeker­heid bestaat met betrekking tot de oorzaak, aard en/of omvang van de schade. Iedere aansprakelijkheid terzake wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.5    De koper erkent dat de prijs van de producten en diensten is vastgesteld op basis van de uitsluitingen en beperkingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden. Koper accepteert dat de prijs zich in redelijkheid verhoudt tot deze algemene voorwaarden en de daarin gestelde beperkingen.

15.6    Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dienen deze algemene voorwaarden uitgelegd te worden in overeenstemming met het consumentenrecht, waarbij slechts de – alle

omstandig­heden in aanmerking nemende – onredelijke bezwarende bedingen niet van toepassing zijn. De consument accepteert dat de prijs die hij voor de producten en/of diensten betaalt, in overeenstemming is met deze bepalingen.

Artikel 16 – Overdracht van rechten

16.1    De koper is niet gerechtigd om enig recht verkregen uit de overeenkomst, over te dragen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Darcy NL.

16.2    Darcy NL mag de uitvoering van de overeenkomst overdragen aan door haar aan te wijzen derden.

Artikel 17 – Overmacht / onvoorziene omstandigheden

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk en/of de levering van producten voordoen, doet Darcy NL hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan koper. Darcy NL is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan door omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen controle heeft, zoals, maar niet onbeperkt: rampen, oorlog, nationale veiligheids­kwesties, oproer, rellen, brand, explosie, overstromingen, epidemieën, stilleggingen, stakingen of andere arbeidsgerelateerde geschillen, leveringstekorten, problemen in de levering van grondmaterialen enzovoorts. Darcy NL heeft in deze niet gelimiteerde opsomming van gevallen het recht om de levering uit te stellen. Koper is gerechtigd om indien het uitstel van de levering langer duurt dan 30 dagen de overeenkomst na behoorlijke ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 18 – Algemeen

18.1    De koper erkent dat Darcy NL in bijzondere gevallen, zoals bij gebruik van middelen, ruimte, materialen van Darcy NL, aanvullende voorwaarden kan opleggen.

18.2    Iedere afwijking van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden geeft niet het recht aan koper om de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voor het overige buiten beschouwing te laten.

18.3    Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige, vernietigbare of ongeldige bepalingen dienen geacht te worden vervangen te zijn door bepalingen die het beoogde doel en strekking van de nietige, vernietigbare of ongeldige bepalingen het meest benaderen.

18.4    Het niet gebruik maken van de rechten op grond van deze algemene voorwaarden impliceert niet dat Darcy NL afstand doet van haar rechten terzake.

18.5    Deze algemene voorwaarden worden geacht onderdeel te zijn van de over­eenkomst en treden in de plaats van enige voorovereenkomst en/of mondelinge afspraken. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

18.6    Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden.

Artikel 19 – Beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst

19.1    De overeenkomst eindigt zodra de producten zijn geleverd en de diensten zijn verleend.

19.2    Wanneer partijen een langer samenwerkingsverband aangaan in de vorm van regelmatige leveringen, geldt deze samenwerking voor de periode zoals over­eengekomen, waarbij, indien deze overeenkomst voor de duur van langer dan één jaar geldt, tenminste zes maanden voor de afloop van deze periode zijdens koper een opzegging dient te geschieden. Zonder opzegging zal de overeenkomst worden voortgezet. Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden.

19.3    Darcy NL mag de overeenkomst voor langere duur onmiddellijk opzeggen in geval de koper:

 • enige verplichting ingevolge de overeenkomst niet nakomt;
 • in gebreke blijft met tijdige betaling aan Darcy NL;
 • zijn bedrijfsactiviteiten staakt;
 • in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, de WSNP of een vrijwillig schuldsaneringstraject aangaat;
 • onder bewind is gesteld of zijdens Darcy NL anderszins twijfels bestaan aangaande diens gegoedheid en/of solvabiliteit, uitsluitend ter beoordeling van Darcy NL.

19.4    Bij beëindiging voor de minimumtermijn van de overeenkomst althans bij beëindiging zonder inachtneming van de vereiste opzegtermijn, is de koper aan Darcy NL een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 67% (klopt dit?) van de prijs van de producten en/of de diensten die nog hadden behoren te worden afgenomen indien de overeen­komst op de overeengekomen datum, althans met inacht­neming van de opzegtermijnen zou zijn beëindigd.

19.5    Bij beëindiging van de overeenkomst door Darcy NL, om welke reden dan ook, is hetgeen koper aan Darcy NL verschuldigd is direct opeisbaar, vermeerderd met rente en kosten.

Artikel 20 – Domicilie

Iedere opzegging en/of ingebrekestelling of ander bericht dat op basis van deze algemene voorwaarden aan Darcy NL dient te worden gegeven, dient te worden geadresseerd aan Darcy NL aan het adres Noordeinde 88 te (3341 LW) Hendrik-Ido-Ambacht. Berichtgeving per e-mail wordt alleen geacht te zijn ontvangen indien de ontvangst hiervan door Darcy NL wordt bevestigd.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegdheid rechtbank

Op de overeenkomsten met Darcy NL is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen boven de competentiegrens van de kantonrechter is uitsluitend de rechtbank bevoegd.

Hendrik-Ido-Ambacht, januari 2020.